Al·legació individual

 


Departament de Territori i Sostenibilitat

Serveis Territorials a Barcelona

A l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona

C. d’Aragó, 244-24808007 – Barcelona

En  ............................................................., major d'edat, amb DNI número ...................., amb domicili a la població de .............................................................,  codi postal ............., carrer ......................................, número ..........., correu @ ..............................................,

PRESENTO LA SEGÜENT PERSONACIÓ:

1r. Que hem tingut coneixement de la comunicació de sol·licitud de l’estudi ambiental estratègic del Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació de l’Agroparc Ametller Origen, als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons (OTAABA20160133 – URB 143-16).
2n. Que la meva persona, com a veí/na afectat per dit projecte, a través d'aquest escrit hem considero interessat/da en aquest expedient, ja que m'afecta i m'afectaran les resolucions administratives que s'hagin pres i les que es prenguin en un futur (article 4 de la Llei de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, LPACAP).
3r. Que ens empara la Directiva 2003/4/CE i Directiva 2003/35/CE del Parlament Europeu, relativa a la participació del públic i a l’accés a la informació mediambiental, que les autoritats públiques estan obligades a donar la informació relativa al medi ambient a qualsevol persona física que ho sol·liciti.
4t. Que de la mateixa manera i segons l'article 40 de la LPACAP, sol·licitem que se'ns notifiqui l'estat actual del projecte, i se'ns trametin les resolucions preses i les que es derivin en un futur, amb els textos íntegres (article 53 de la LPACAP), així com se'ns faciliti tota la informació, en el cas de sol·licitar-la, del Pla Especial Urbanístic per implantar l’Agroparc Ametller Origen.

I PRESENTO LES SEGÜENTS AL·LEGACIONS, al Pla especial urbanístic en sòl no urbanitzable per a la implantació de l’Agroparc Ametller Origen, als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons (OTAABA20160133 – URB 143-16):

1r. Aquest Agroparc de 121 hectàrees (ha), banalitzarà totalment els espais agraris i forestals de l’Alt Penedès, classificats com a sòls no urbanitzables i d’especial protecció per tots els planejaments, locals, comarcals o territorials.
2n. L’Agroparc el volen construir en sòl no urbanitzable protegit, classificats com a “sòls de protecció especial de la vinya” i  “sòls protegits i sòls de valor natural i connectors”, com ho especifiquen el POUM de Gelida, el POUM de Sant Llorenç d’Hortons, el Pla Director de l’Alt Penedès, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, la Carta del Paisatge de l’Alt Penedès i el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana Barcelona. Aquest espai forma part del paisatge forestal i agrari del riu Anoia, integrat a la denominació d’origen (DO) Penedès.
3r. L’Agroparc, trencarà el connector ecològic entre els PEIN’s (Espais d’Interès Natural) de Montserrat i Roques Blanques i el PEIN de les Muntanyes d’Ordal, impedint la continuïtat entre les serralades Litoral i Prelitoral.
4t. La zona afectada pel projecte és la zona de caça preferent de l’àliga cuabarrada, que nidifica al PEIN de les Muntanyes de l’Ordal (Gelida) i és una espècie en perill crític d’extinció i protegida per la directiva 79/409/CEE d’Europa i la llei estatal 42/2007. Segons dades del 2012 a Catalunya només hi ha 125 àligues adultes, segons l’avaluació de la llista vermella UICN a Catalunya.
. L’Agroparc modificarà totalment la zona, perquè es vol ubicar una zona industrial d’elaboració de productes alimentaris, tres granges, un aparcament (2,87ha), un hotel (1,41ha), una zona hivernacles (14,2ha), cultius (vinya, oliveres, cereals, fruiters i verdures), vials de connexió, una depuradora d’aigües residuals, una bassa d’aigua, una planta de compostatge, una planta de tractament de residus, unes bodegues de vins i caves, una cerveseria, un molí d’oli, magatzems agrícoles, un edifici de control, els serveis centrals d’Ametller Origen, un museu, una sala de conferències, una sala d’exposicions, una agrobotiga, una central de trigeneració...
. L’actual carretera BV-2249, entre Gelida i Sant Llorenç d’Hortons no pot assumir la circulació de 200.000 visitants anuals, els 700 treballad@rs i els milers de camions de l’agroparc.
. Al Penedès tenim molts polígons industrials desocupats i molta pressió urbanística de l’àrea metropolitana de Barcelona. Les zones industrials proposades han d’anar en zones industrials existents. El sòl no urbanitzable té un preu molt més baix que el sòl industrial, no estem d’acord que s’especuli amb el sòl no urbanitzable.
. L’Agroparc té associades en aquests moments 3000 ha de cultiu (1500 ha són de propietat: a Catalunya són 218 ha, a Sòria 73 ha i a Múrcia 1.157 ha). Entenem que darrera una imatge de projecte de producció agrària de proximitat, s’hi amaga un projecte industrial en un espai protegit i no és una unitat productiva real.
. L’Agroparc no s’ajusta a la legalitat urbanística, perquè un sòl agrícola no pot generar mai aprofitaments urbanístics que impliquin la construcció d’un polígon industrial, d’acord amb la jurisprudència del TSJC, Sentències de juliol de 2009 sobre parcs eòlics. Un Pla especial urbanístic no és suficient per a la instal·lació d’un sistema general, sinó que s’ha de modificar tot el planejament general del municipi afectat. El projecte d’Ametller Origen és un autèntic frau a la legalitat urbanística catalana, i no compleix amb la llei d’urbanisme.
10è. Aquest Agroparc tindrà un fort impacte ambiental a la zona perquè està projectat per a que el puguin visitar 200.000 persones anualment. Donarà cobertura a 154 botigues del grup (actualment en té 84). També es vol comercialitzar 4 milions d’ampolles de cava i vi, 2 milions de litres de cervesa i 50.000 menús diaris.
11è. La construcció de l’agroparc comportarà molts moviments de terres, desmunts, murs de contenció i talussos degut als pendents del terreny, entre el 5% i el 20%.

Per tot això exposat, SOL·LICITO,    


1r. Que tenint per presentat aquest escrit, sigui admès a tràmit, es tingui com a interessat/da a la meva persona i que tal com s’expressa, es procedeixi a trametre la informació sol·licitada sobre el projecte, ara i en el futur.
2n. En resposta a les al·legacions presentades, que no es donin els permisos per tirar endavant aquest pla especial urbanístic, per implantar l’agroparc Ametller Origen, als termes municipals de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons.


Signatura


A ........................................................., a  .......  de  ...........................  del 2017