El Departament de Territori de la Generalitat desaconsella la implantació de l’agroparc del Grup Ametller

Comunicat de StopAgroparc 25/04/17

L’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental (OTAA) de la Generalitat, ha donat resposta al document Inicial Estratègic presentat pel Grup Ametller Origen sobre el seu projecte i determina l’abast del futur estudi ambiental estratègic (EAE) que s’hauria d’elaborar. El que fa és donar resposta a la proposta de projecte d’Agroparc de 121 hectàrees, entre Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, en sòl no urbanitzable.

La resposta de l’OTAA és un document de 32 pàgines i està compost de 6 apartats. El 1r identifica l’expedient, el 2n situa el marc normatiu i de tramitació, el 3r dóna les dades generals del Pla, el 4t valora el document inicial estratègic i de la proposta de l’Avanç de Pla, el 5è dóna determinacions per al desenvolupament de l’alternativa 2 seleccionada, i el 6è explica les modalitats d’informació i consulta i identifica les administracions públiques afectades i del públic interessat.

Des de StopAgroparc ens centrarem, en explicar el punt 5è, que marca les determinacions sobre la construcció de la totalitat de l’Agroparc en sòl no urbanitzable, emeses pels tècnics del Departament de Territori.

En tot el document es fa esment de les al·legacions presentades per Unió de Pagesos i el Col·lectiu Ecologista Bosc Verd. Les dues entitats formen part de StopAgroparc. El document dona la raó als plantejaments de les dues entitats i de StopAgroparc i a les al·legacions presentades.

La resposta de l’OTAA a la construcció de l’Agroparc reconeix l’impacte ambiental del projecte i reconeix que es vol construir una zona industrial de 14 hectàrees en sòl no urbanitzable, així com totes les construccions relacionades, les tres granges, les plantes de tractaments de residus, l’aparcament, l’hotel, els vials de connexió, les bodegues, etc.

També descriu que està previst que el visitin 200.000 persones anualment i es desplacin diàriament 700 treballadors/es i que es generarà un important circuit de camions, entre d’altres problemes relacionats amb la mobilitat.

El punt 5 determina que s’ha de revisar amb profunditat el projecte de l’Agroparc ja que:

  • No compleix les normatives de planejaments urbanístiques  dels POUM’s de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, del Pla Directori Territorial de l’Alt Penedès (PDTAP) i Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTMB), com la llei d’urbanisme.

  • No es pot construir la zona industrial.

  • Cal protegir els connectors ecològics.

  • Cal preservar paisatgísticament l’espai.

  • Cal preservar l’àliga cuabarrada.

Consideracions ambientals de l’OTAA:

1. Impacte irreversible en el connector ecològic

Els sòls de protecció especial, pels seus valors naturals i agraris (segons el PTMB) “són incompatibles amb totes aquelles actuacions d’edificació o transformació de sòl que pugui afectar de forma clara els valors que motiven la protecció especial”.

El PTMB planteja assolir “la continuïtat dels espais oberts per tal de protegir els espais d’especial interès per a la connectivitat i evitar la formació de barreres”. El paper de connector ecològic que reconeix el planejament territorial diu que “es tracta d’espais estratègics que garanteixen el desplaçament de les especies i que asseguren la permeabilitat ecològica”.

2. Incompatibilitats de la zona industrial en sòl no urbanitzable

Els sòls de protecció especial de la vinya, el PDTAP, determina que aquests espais gaudeixen d’una funció paisatgística rellevant i que la proposta d’implantar activitats de caràcter industrial “no respon adequadament a l’establert en les normes d’ordenació territorial” tant del PTMB, com del PDTAP i la llei d’urbanisme.
És valora que “les actuacions de caràcter industrial proposades no comporten efectes ambientals positius” en els sòls de protecció especial pel seu interès natural i agrari.

L’encaix dels usos d’industria agrària proposats en l’Agroparc no s’ajusta als supòsits reglats de la llei d’urbanisme i al seu reglament, “ la proposta transforma la naturalesa del sòl i lesiona els  valors i les finalitats de protecció que el POUM’s de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons atorguen en funció dels seus valors ambientals”.

El POUM de Gelida contempla en sòl no urbanitzable activitats destinades a magatzem, manipulació i 1r tractament de productes agraris, però no un procés productiu de caire industrial. També contempla com a connectors ecològics la zona de l’Agroparc.

En les determinacions resultants de les avaluacions ambientals dels POUM,s de Gelida i Sant Llorenç d’Hortons, els usos d’indústria agrària “no resulten compatibles amb els valors naturals i connectors”.

3. Impacte paisatgístic

L’OTTA diu que la proposta d’indústria agrària “suposa una transformació del paisatge i dels valors naturals connectors i agraris d’aquest espai, el qual no tindrà la possibilitat de ser retornat al seu estat original”. “Per preservar els hàbitats d’espècies protegides identificades i mantenir la qualitat d’un paisatge amb caràcter identitari per aquest territori, es considera que no resulta ambientalment adient, per tant caldrà valorar altres alternatives per tal de garantir l’assoliment dels objectius i criteris ambientals”.

L’OTTA diu que s’ha de tenir en compte que “l’espai estudiat gaudeix d’una elevada sensibilitat ambiental reconeguda a escala territorial i urbanística”, els efectes derivats de la construcció de l’Agroparc “no queden prou justificats ambientalment davant l’oportunitat d’oferir un producte de proximitat a l’origen”.

4. Protecció de l’àliga cuabarrada

L’OTTA reconeix, que la zona on volen ubicar l’Agroparc és “zona de caça preferent de l’àliga cuabarrada i àrea propera a les àrees de cria identificades a Gelida”.

L’OTTA diu que amb l’Agroparc funcionant plenament “resulta difícil d’afirmar que el desenvolupament d’aquest planejament derivat garantirà la preservació dels hàbitats de les especies identificades”.

Tenint en compte la resposta de l’OTAA, des de la Plataforma Ciutadana #StopAgroparc, demanem la retirada del projecte en aquest espai.